• Dôležité informácie a termíny

    • Stredné školy s talentovými skúškami

     • Zaslanie prihlášok na SŠ - do 16. 4. 2021

     • Talentové skúšky na SŠ - 1. termín 5. 5. - 7. 5. 2021, 2. termín 12. 5. - 14. 5. 2021

      

     Stredné školy a osemročné gymnáziá

     • Zaslanie prihlášok na SŠ - do 16. 4. 2020

     Zákonný zástupca:

     • skontroluje prihlášku;

     • termín doručenia prihlášky zákonným zástupcom žiaka do školy- do 8.4.2021

     • k prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo učebný odbor uvedený v prílohe č.1 a č.2 Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 26.1.2021 viď prílohy

     • termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania  a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20.5.2021

      

     Ak sa žiak zapájal do súťaží a olympiád, je potrebné doniesť prehľad „Úspechy v súťažiach a olympiádach" (súpis úspechov v súťažiach za jednotlivé školské roky), prípadne priložiť diplomy, potvrdenia o návšteve športového klubu, ZUŠ). 
      

     Termíny konania prijímacích pohovorov:

     I. kolo prijímacích pohovorov (vrátane osemročných gymnázií)

     • prvý termín - 3. 5. - 4. 5. 2021

     • druhý termín - 10. 5. - 11. 5. 2021

     II. kolo prijímacích pohovorov (pre neprijatých na SŠ) - 22. 6. 2021 (utorok) 

      

     Termíny testovania 9  v roku 2021

     • riadny termín - 9. 6. a 10. 6. 2021

     • náhradný termín - 24. 6. a 25. 6. 2020

      

     Rozhodnutie ministra z 26. 1. 2021
     Zoznam odborov u ktorých sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka
     Tlačivo - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka
     Tlačivo - potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na SŠ
  • Prihlásenie