• Zamestnanci

    •  

     Pedagogickí zamestnanci

                                   Meno:                                                                  mail:

     Riaditeľka školy: Mgr. Janka Danihlíková                           jandan@daxo.sk, DanihlikovaJ@zsbakbb.edu.sk

     Štatutárny ZRŠ – ZŠ Mgr. Iveta Miklošková Vinarčíková     iveta.mikloskova@zsbakbb.edu.sk

                                –  MŠ  Mgr. Lenka Štolecová                     msbakossova@zsbakbb.edu.sk

     Výchovná poradkyňa, školský špeciálny pedagóg - PaedDr. Adriána Maďarová PhD.                       
                                                                                              madarova.adri@gmail.com

     Kariérová poradkyňa: Mgr. Eva Lacková                        eva.lackova@zsbakbb.edu.sk

      

     Triedni učitelia

     MŠ :

            -  Lienky:  Nataša Gajdošíková, Lenka Kulišiaková

            -  Motýle:  Mgr. Lenka Štolecová, Mgr. Soňa Mešťanová

     ZŠ :

     1.A   Mgr. Iveta Sotáková                                                            SotakovaI@zsbakbb.edu.sk

     1.B   Mgr. Zuzana Bohušová                                                      bohusovaz77@gmail.com
      
     1.C   Mgr. Mária Dubjelová                                                         dubjelova@zsbakbb.edu.sk
      
     2.A   Mgr. Ľubica Berkyová                                                        berkyovaL@zsbakbb.edu.sk
      
     2.B   Mgr. Alexandra Kovalčíková                                               kovalcikovaA@zsbakbb.edu.sk
      
     3.A   PaedDr. Lucia Medzihorská                                                MedzihorskaL@zsbakbb.edu.sk  
      
     3.B   Mgr. Nikola Šalatová                                                          salatova@zsbakbb.edu.sk
      
     4.A   Mgr. Jana Roletzká                                                             RoletzkaJ@zsbakbb.edu.sk
      
     4.B   Mgr. Jana Tureková                                                            TurekovaJ@zsbakbb.edu.sk     

      

     5.A   Mgr. Silvia Seifertová                                                          seifertova@zsbakbb.edu.sk

     5.B   Mgr. Richard Gaál                                                               GaalR@zsbakbb.edu.sk                    

     6.A   Mgr. Dana Haringová                                                          haringovad@gmail.com

     6.B   Mgr. Zuzana Jamrichová                                                     zblazekova@pobox.sk

     7.A   Mgr. Alžbeta Rišová                                                             RisovaA@zsbakbb.edu.sk     

     8.A   Mgr. Marcel Jelenčík                                                            jelencikm@gmail.com

     9.A   Mgr. Zlatica Uramová                                                           uramovaz@zsbakbb.edu.sk

      

      

      

     Netriedni učitelia

     PaedDr. Martina Chalachánová                                                 chalachanova@zsbakbb.edu.sk

     PaedDr. Jana Šajbanová                                                           jsajbanova@gmail.com

     Mgr. Simona Rišová                                                                   simona.risova@zsbakbb.edu.sk

     Mgr. Eva Leštáková                                                                   lestakovae@zsbakbb.edu.sk

     Mgr. Mária Flimelová                                                                  flimelova@zsbakbb.edu.sk

      

     Asistenti učiteľa

     Mgr. Oľga Ištenešová

     Mgr. Filip Prašovský

     Mgr. Marcela Ďurošová

      

     Vychovávateľky ŠKD

     Mgr. Janka Bošeľová

     Mária Schemodová

     Mgr. Ivana Beňovská

     Mgr. Mária Zákopčanová

     Mgr. Simona Rišová

     Mgr. Mária Mizeráková

     Anna Škropeková

      

     Nepedagogickí zamestnanci

     Správni zamestnanci

     ekonómka:     Katarína Zacharová

     tajomníčka:    Mária Petrovičová

     PAM:               Ing. Eva Lonc  – pam.zsbak@gmail.com

     školník:          Miloš Sečkár

     upratovačky: Jana Sečkárová  

                            Iveta Ťureková

                            Denisa Oračková

                            Dagmar Žabková

                            Renáta Tajbošová

                                       

     Zariadenie školského stravovania

     vedúca:                                 Jana Necpálová 

     hlavná kuchárka:                  Zdenka Farárová

     kuchárka:                              Beáta Ferkovičová

     zaučená kuchárka:                Anna Bullová

     pracovníčka v prevádzke:     Emília Balúchová 

     pracovníčka v prevádzke:     Eva Boššániová

     pracovníčka v prevádzke:     Zuzana Knoteková

  • Prihlásenie