• Informácie k zápisu

    • Termíny zápisov detí do prvých ročníkov ZŠ

      

     Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica sa uskutoční v termínoch: 

      

     16. apríla 2020, v čase od 9.00 do 15.00 hod. a 17. apríla 2020, v čase od 9.00 do 12.00 hod.

      

     Zápisy sa uskutočnia bez osobnej prítomnosti detí. Postačujúca je prítomnosť jedného zákonného zástupcu.

      

     Zápis detí je možné uskutočniť:

     1. vyplnením elektronických formulárov, ktoré zákonní zástupcovia nájdu na webovej stránke   príslušnej základnej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa (v tomto prípade nemusia prísť v termíne zápisu do školy, prihlášku podpíšu dodatočne po otvorení škôl),
     2. prostredníctvom aktívnej elektronickej schránky: zákonný zástupca poskytne údaje zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom,
     3. ak technické možnosti neumožňujú zákonnému zástupcovi prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky elektronicky, dostaví sa v čase zápisu do školy, vyplní prihlášku a odovzdá ju poverenej osobe v škole (zákonný zástupca je povinný mať ochranné rúško a dodržiavať dvojmetrový rozostup).

     Ďalšie dôležité informácie:

     • Podľa zákona žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, 
      v ktorom má trvalé bydlisko
      (VZN č. 4/2018, o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica), ak sa zákonný zástupca nerozhodne inak.
     • Podľa § 8 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
      a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, ak ho riaditeľ školy prijme na základné vzdelávanie.
     • Riaditeľ spádovej školy (školský obvod) je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 
     • Zákonný zástupca dieťaťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou (odkladom) 
      v predchádzajúcom školskom roku je povinný znova sa zúčastniť zápisu pre nasledujúci školský rok.
     • Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast
      a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne,
      do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 
     • Ak zákonný zástupca neprihlási školopovinné dieťa na zápis do školy a nedbá o jeho riadnu dochádzku do školy, obec postupuje podľa § 37 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Priestupku sa dopustí ten, kto ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého najmä tým, že neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa. Za priestupok možno uložiť pokutu do 331,50 eur.

     V prípade, že žiadate o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky, potrebujete vyplniť žiadosť o odklad. a na zápis priniesť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

     Chcete vedieť všetko o zápise? Stiahnite si bezplatný eBook z tejto stránky.

     Nájdete v ňom informácie:

     • z legislatívy - čo všetko musíte dodržať;
     • čo čaká rodiča počas zápisu;
     • čo škola sleduje úlohami, ktoré dieťa plní počas zápisu;
     • 16 vecí, ktoré by mal vedieť budúci prvák a
     • 8 charakteristík správania, ktoré sa od neho očakávajú.
  • Prihlásenie