• Informácie k zápisu

    •  

      

     Zápis do 1. ročníka

     Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica

     sa bude konať v dňoch:

      

     3. a 4. apríla 2023 v čase od 13.00 do 18.00 hod.

      

      Na zápis prídu osobne obidvaja rodičia /zákonní zástupcovia spolu s dieťaťom.

      

     Dieťa je možné zapísať aj elektronicky cez formulár, nachádzajúci sa na web stránke školy. Formulár bude sprístupnený od 1. apríla 2023. Elektronické vyplnenie formulára nie je postačujúce, na zápis sa treba dostaviť aj osobne.

     V deň zápisu treba doniesť vyplnený, vytlačený a podpísaný formulár, ktorý musí byť podpísaný obidvomi rodičmi/zákonnými zástupcami dieťaťa. Vyplnený formulár je možné vytlačiť aj priamo pri zápise v škole alebo ho priamo v škole vyplniť.

     V prípade, že na zápis donesiete vytlačený formulár, podpísaný obidvomi zákonnými zástupcami dieťaťa, stačí, ak na zápis príde len jeden zákonný zástupca dieťaťa.

      

     Na zápis treba doniesť: 

     - preukaz totožnosti rodiča /zákonného zástupcu,

     - rodný list dieťaťa.

     Do 1. ročníka ZŠ musí byť zapísané aj dieťa, ktorého zákonný zástupca požiadal riaditeľa MŠ o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Zákonný zástupca dieťaťa dodatočne doloží príslušné rozhodnutie vydané riaditeľom MŠ.

     Zapísaní môžu byť všetci predškoláci, ktorých rodičia/zákonní zástupcovia o to prejavia záujem.

     Prednostne budú prijatí žiaci, ktorí bývajú v školskom obvode školy. 

     Školské obvody sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Banská Bystrica
     č. 4/2018 a č. 5/2022 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

      

      

      

     V prípade, že dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť, treba požiadať riaditeľstvo materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, o pokračovanie v plnení predprimárneho vzdelávania. K žiadosti sa prikladá:

     - písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

     - písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,

     - informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa.

  • Prihlásenie