• Nadpis

    • Vážení rodičia,
     chceli by sme Vás informovať, že od 1.3.2019 vchádza do platnosti nové
     VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA BANSKÁ BYSTRICA Č.1/2019
     o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
     pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.
     Týmto nariadením sa mení výška mesačného príspevku zákonného zástupcu
     na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
     v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta BB takto:
     a) deti od 3 do 6 rokov veku s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica 16,00 €
     b) deti od 3 do 6 rokov veku s trvalým pobytom mimo mesta Banská Bystrica
     30,00 €
     c) deti do 3 rokov veku 50,00 €
     d) za prázdninovú činnosť za deti podľa § 3 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia v
     mesiaci júl a august s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica 30,00 €
     e) deti s preukazom ZŤP od 2 do 6 rokov veku s trvalým pobytom v meste
     Banská Bystrica a s trvalým pobytom mimo mesta Banská Bystrica 10,00 €
     Žiadame Vás, aby ste si zmenili Vaše príkazy od MARCA 2019.

     S účinnosťou od 1.3.2019 sa mení aj výška príspevku na úhradu režijných
     nákladov v školskej jedálni paušálne a to čiastkou 4,50€ mesačne.

     Mgr. Lenka Štolecová
     zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
     ZŠ s MŠ Jána Bakossa
     Bakossova 5, Banská Bystrica

     NIEČO EXTRA

     • Bezlepkové stravovanie

      

            

     • Bezbariérový prístup

      

            

    • Kontakty

      • PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY
      • Materská škola je v prevádzke
       v pracovných dňoch od 6,30 h. do 16,30 h.


      • Email
      • ms.bakossova@banskabystrica.sk
       webová stránka ZŠ s MŠ :
       www.zsbakbb.edupage.org
       skola@zsbakbb.edu.sk
      • Telefón
      • 048/4153301
      • Zástupkyňa pre materskú školu:
      • Mgr. Lenka Štolecová
       lenka.stolecova@banskabystrica.sk
       Konzultačné hodiny: utorok: 12,30 h. do 13,30 h. (párny týždeň)
       10,15 h. do 11,30h. (nepárny týždeň)
       (doporučujeme konzultáciu dohodnúť vopred telefonicky, prípadne emailom kvôli možnému pracovnému vyťaženiu).
      • Vedúca školskej jedálne
      • Mgr. Jana Necpalová
       Email : j.necpalova79@gmail.com
       Telefón : 048/4126134
       Konzultačné hodiny:
       pondelok: 7,00 – 9,00 hod.
       utorok: 14,00 – 15,00 hod
       doporučujeme konzultáciu dohodnúť vopred
       telefonicky,
       prípadne emailom )
      • Číslo účtu :
      • Strava a réžia:
       SK8575000000004017177468
       Rodičovský poplatok:
       SK3375000000004017177337
  • Prihlásenie