• Oznam rodičom

   Na základe oznámenia ministra školstva pokračuje v týždni od 18.1.2021 dištančné vzdelávanie tak, ako doteraz.

   Vyjadrenie ministra školstva nájdete na tejto stránke https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/

  • Informácie k návratu žiakov do škôl

   Oznamujeme Vám, že MŠ bude od 11.1.2021 v prevádzke pre kritickú infraštruktúru v zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo 2021/9418:2-A1810. Viď aj informácie na stránke  https://www.banskabystrica.sk/aktuality/2021/fungovanie-mestskych-materskych-skol-detskych-jasli-a-mestskeho-uradu-od-11-januara-2021/    

   Žiaci všetkých ročníkov ZŠ sa od 11.1.2021 budú vzdelávať dištančne.

   Vzdelávanie v ďalšom období je plánované podľa Harmonogramu návratu do škôl 2021.

   Pre otvorenie harmonogramu kliknite na tento odkaz.

   Rozhodnutie ministra z 8. 1. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021

   Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

   S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení okrem:

   1. materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;

   riaditelia škôl, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách, zabezpečia pre deti, žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie,

   1. školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ,
   1. školských internátov pre deti materských škôl podľa písmena a),
   1. zariadení školského stravovania, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ, pre deti
   1. materských škôl podľa písmena a),
   2. školských klubov detí podľa písmena b),
   1. špeciálnych výchovných zariadení.

   Zrušuje sa rozhodnutie č. 2021/9418:1-A1810 z 5. januára 2021. 

   Odôvodnenie:

   Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu decembra 2020 a od začiatku roka 2021 a oproti rozhodnutiu č. 2021/9418:1-A1810 z 5. januára 2021 sa rozširuje  možnosť prevádzky zariadení školského stravovania aj pre deti v školských kluboch detí, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo ktorých povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

   Týmto rozhodnutím sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a zároveň  riaditelia škôl, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, zabezpečia žiakom dištančné vzdelávanie. V prípade, že sa žiak vzdeláva dištančne v priestoroch školského klubu detí, znamená to, že sa zúčastňuje výchovno-vzdelávacej činnosti. Ak tento žiak odoberie stravu v školskej jedálni, žiadateľovi možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa žiakov základných škôl podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

   Rozhodnutie č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020 ostáva týmto rozhodnutím nedotknuté.

    

  • Aktivácia školských licencií Office 365

   Všetky deti MŠ, žiaci ZŠ a zamestnanci školy majú k dispozícii školské licencie Office 365. V rámci tohto kancelárskeho balíka nájdete aj Microsoft Teams, ktorý bude v čase mimoriadnej situácie slúžiť na komunikáciu rodičov so školou  (online stretnutia ZRPŠ, Rady rodičov) a v prípade potreby aj na dištančné vzdelávanie žiakov. Aby ste tieto licencie mohli využívať, je potrebné urobiť nasledovné:

   1. Aktivujte si konto (prihlasovacie meno a heslo ste dostali/dostanete od triednej učiteľky) na stránke https://www.office.com   - viď toto 1,5 minútové video https://www.youtube.com/watch?v=Vko2Wf7wmqo

   Po prvom prihlásená bude systém vyžadovať zmenu hesla. Nové heslo si rozhodne zapíšte!!! Škola nevie vygenerovať nové heslo. Budeme oň musieť požiadať správcu siete, ktorý pracuje v škole len raz do týždňa.
    
   2. Po prihlásení sa vám zobrazia všetky aplikácie, ktoré máte k dispozícii. Je tam aj Microsoft Teams. Funguje dobre online na prehliadačoch Chrom a Edge. Je však lepšie si ho nainštalovať do PC, aby ste všetko nemuseli riešiť online. Urobiť tak môžete z tejto stránky https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/education
    
   3. Žiaci budú v rámci tried priradený do tímov. V MŠ bude len tím rodičov, na 1. stupni ich bude menej (pri normálnom vzdelávaní len jeden rodičovský tím), na druhom stupni viac - mimo triedneho tímu aj tímy pre jednotlivé predmety. Prostredníctvom triedneho tímu budú prebiehať aj schôdzky ZRPŠ.
   Postup pripojenia k tímu je nasledovný:
   • Po spustení Teams vpravo hore vidíte tlačidlo
    

   • Po jeho stlačení sa zobrazí nasledovná ponuka
    

   • Do okienka označeného šípkou zadáte kód, ktorý dostanete od vyučujúceho. Takto sa stávate súčasťou tohto tímu, kód už nebudete potrebovať.
    

   Postup prihlásenia k tímom precvičíme so žiakmi 2. stupňa v rámci hodín informatiky. Mladších žiakov pripoja k tímom rodičia.

   Dúfame, že tento spôsob komunikácie nebudeme dlho potrebovať, ale musíme sa naň pripraviť. Za spoluprácu ďakujeme.

  • OZNAM O ZÁKAZE VSTUPU DO BUDOVY
   A O VÝNIMKÁCH ZO ZÁKAZU VSTUPU DO OBJEKTU


   Preštudujte si, prosím, Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu.

   Na komunikáciu externých osôb so školou počas tohto obdobia odporúčame využívať tieto kontakty:

   e-mail:  skola@zsbakbb.edu.sk  alebo telefón 048/415 33 01

  • Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020

   Upozorňujeme rodičov, aby si preštudovali  Usmernenie MŠ zo dňa 27.10.2020.

    • Darčeky pre kamarátov
    • 18. 12. 2020
    • Chceli sme dokázať, že aj deti vedia zhotoviť krásne výrobky. Na záver sme ich venovali kamarátom či už zo školy, alebo aj mimo nej. Radosť bola obrovská. ;o)

    • Darčeky pre kamarátov: Čítať viac
    • So Všetkovedkom to bola paráda!
    • 8. 12. 2020
    • Prvý decembrový deň sa niesol na našej škole v znamení tejto súťaže.

     Druháci opravovali po škriatkovi nezmyselné vety, či hľadali druhú časť roztrhnutej pohľadnice.

     Tretiakom bolo treba pouvažovať ako sa dostať k pokladu podľa svetových strán, alebo ktorú dvojitú zmrzlinu si vybrať zo štyroch, ak má byť kombinovaná len z tropického ovocia.

    • So Všetkovedkom to bola paráda! : Čítať viac
    • Vianočný projekt
    • 4. 12. 2020
    • 4.B sa zapojila do vianočného projektu - Krabica plná lásky. Spolu sme vytvorili 9 krabíc plných malých darčekov pre babičky a dedkov v domove seniorov.

    • Vianočný projekt: Čítať viac
    • Výsledky iBobra
    • 24. 11. 2020
    • Od 10. do 16. novembra sa naši žiaci zúčastnili informatickej súťaže iBobor. Niektorí sa do nej zapojili priamo v škole, iní z domu. A tu sú výsledky ich práce:

     Do iBobra sa zapojilo:

     28 tretiakov, z nich bolo 8 úspešných riešiteľov;

     17 štvrtákov, z nich bolo 12 úspešných riešiteľov;

     2 piataci - obaja úspešní riešitelia;

    • Výsledky iBobra: Čítať viac
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Sobota 16. 1. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Prihlásenie