• Zamestnanci

    •  

     Pedagogickí zamestnanci
     Riaditeľka školy Mgr. Janka Danihlíková

     jandan@daxo.sk

     DanihlikovaJ@zsbakbb.edu.sk

     Zástupkyňa RŠ pre 1. stupeň ZŠ Mgr. Janka Roletzká RoletzkaJ@zsbakbb.edu.sk

     Zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň ZŠ
     zástupkyňa štatutára

     Mgr. Iveta Miklošková Vinarčíková 

     iveta.mikloskova@zsbakbb.edu.sk
     Zástupkyňa RŠ pre MŠ Mgr. Lenka Štolecová msbakossova@zsbakbb.edu.sk

     Školský špeciálny pedagóg

     výchovná poradkyňa

     PaedDr. Adriána Maďarová PhD.  madarova.adri@gmail.com
     Kariérová poradkyňa Mgr. Eva Lacková eva.lackova@zsbakbb.edu.sk

      

     Učitelia
     Materská škola
     Trieda Triedna učiteľka Učiteľka
     Lienky Lenka Kulišiaková Nataša Gajdošíková
     Motýle Mgr. Soňa Mešťanová Mgr. Lenka Štolecová

      

      Základná škola
     Trieda Triedni učitelia
     1.A PaedDr. Lucia Medzihorská  MedzihorskaL@zsbakbb.edu.sk 
     1.B Mgr. Nikola Šalatová salatova@zsbakbb.edu.sk
     2.A Mgr. Mária Dubjelová   dubjelova@zsbakbb.edu.sk
     2.B Mgr. Jana Tureková TurekovaJ@zsbakbb.edu.sk
     3.A Mgr. Iveta Sotáková SotakovaI@zsbakbb.edu.sk
     3.B Mgr. Zuzana Koreňová bohusovaz77@gmail.com
     4.A Mgr. Ľubica Berkyová
     berkyovaL@zsbakbb.edu.sk
     4.B Mgr. Alexandra Kovalčíková kovalcikovaA@zsbakbb.edu.sk
      
     5.A Mgr. Marcel Jelenčík   jelencikm@gmail.com 
     5.B PaedDr. Jana Šajbanová  jsajbanova@gmail.com
     6.A Mgr. Miriama Blšáková miriama.blsakova@zsbakbb.edu.sk
     6.B Mgr. Jaroslav Šelestiak jaroslav.selestiak@zsbakbb.edu.sk
     7.A Mgr. Zlatica Uramová uramovaz@zsbakbb.edu.sk
     7.B Mgr. Richard Gaál GaalR@zsbakbb.edu.sk
     8.A Mgr. Dana Haringová haringovad@gmail.com
     8.B Mgr. Zuzana Jamrichová zblazekova@pobox.sk
     9.A Mgr. Alžbeta Rišová RisovaA@zsbakbb.edu.sk
      
     Netriedni učitelia
       Mgr. Eva Knéslová eva.kneslova@zsbakbb.edu.sk
       Mgr. Eva Lacková eva.lackova@zsbakbb.edu.sk
       Mgr. Eva Leštáková lestakovae@zsbakbb.edu.sk
       Mgr. Simona Rišová simona.risova@zsbakbb.edu.sk
       Mgr. Marek Urbašík murbasik@gmail.com

      

     Asistenti učiteľa
       Mgr. Radoslav Babinčák radoslav.babincak@gmail.com
       Mgr. Oľga Ištenešová olinka@zvnet.net
       Mgr. Filip Prašovský filip.prasovsky@gmail.com
          
      
     Vychovávateľky ŠKD
       Mgr. Ivana Beňovská  
       Mgr. Janka Lovichová  
       Bc. Jana Krnáčová  
       Mária Schemodová  
       Anna Škropeková  
       Mgr. Mária Zákopčanová  
      
     Nepedagogickí zamestnanci
     Správni zamestnanci
     Ekonómka Katarína Zacharová  
     Tajomníčka Mária Petrovičová  
     Referentka PAM Ing. Eva Lonc pam.zsbak@gmail.com
     Školník Miloš Sečkár  
     Upratovačka v MŠ Renáta Tajbošová  
     Upratovačky v ZŠ Denisa Oračková  
       Iveta Ťureková  
       Dagmar Žabková  
       Samuela Cicková  
     Zariadenie školského stravovania
     Vedúca školskej jedálne Mgr. Jana Kováčová Necpálová jedalen.zsbakossova@gmail.com
     Hlavná kuchárka Zdenka Farárová  
     Kuchárky Beáta Ferkovičová  
       Anna Bullová  
     Pracovníčky v prevádzke Emília Balúchová   
       Eva Boššániová  
       Zuzana Knoteková  

              

  • Prihlásenie