• Všeobecné podmienky

    • S účinnosťou od 01.09.2021 sa Všeobecne záväzným nariadením Mesta Banská Bystrica č. 8/2021 mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni.

      

     V súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR je výška príspevku pre rôzne vekové skupiny nasledovná:

      

     Veková skupina stravníkov

     Raňajky

     Desiata

     Obed

     Olovrant

     Nákup potravín

     Úhrada

     zákonného zástupcu

     stravník MŠ

      

      

     0,38

     0,90

     0,26

     1,54

     1,54

     stravník ZŠ

      I. stupeň

      

      

     1,21

      

     1,21

     1,21

     stravník ZŠ

     II. stupeň

      

      

     1,30

      

     1,30

     1,30

     Diétne stravovanie

     stravník MŠ – diéta

      

      

     0,46

     1,08

     0,31

     1,85

     1,85

     stravník ZŠ

     I. stupeň-diéta

      

      

     1,46

      

     1,46

     1,46

     stravník ZŠ

     II. stupeň-diéta

      

      

     1,56

      

     1,56

     1,56

      

     Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov  sa mesačne uhrádza paušálnou čiastkou.

      

     Veková kategória

     Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov

     Úhrada

     zákonného zástupcu

     stravník MŠ

     4,50 €

     4,50 €

     stravník ZŠ

     8,00 €

     8,00 €

      

     Stravovanie iných dospelých osôb

      

     Veková kategória

     Nákup potravín

     Príspevok na čiastočnú

     úhradu režijných nákladov

      Spolu

     dospelá osoba

     1,41 €

     1,50 €

      

     2,91€

      

     dospelá osoba- diéta

     1,69 €

     1,50 €

     3,19 €

      

      

     Výdaj obedov

      

     Obedy sa vydávajú v čase od 11:30 – 13:30 hod.

      

     Obed je možné vydať len na čip, ktorý si vyzdvihnete u vedúcej ŠJ.

     Záloha za čip: 2,- €

     Záloha za čip bude vrátená pri odovzdaní čipu.

     V prípade straty je stravník povinný zakúpiť si nový čip.

      

     Platba za stravu

      

     • Platbu za stravu je potrebné uskutočniť prevodom na účet ŠJ SK8575000000004017177468,
     • do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci.
     • Pri platbe prosím uvádzať do poznámky meno, priezvisko a triedu dieťaťa.
     • Stravník bude prihlásený na obed až dňom pripísania platby na účet ŠJ.
     • Ak bude úhrada uskutočnená neskôr, stravník nemusí byť prihlásený na stravu od 1. dňa v mesiaci.

      

     Sumu na úhradu vypočítate počtom školských dní konkrétneho mesiaca vynásobeného cenou obeda. Systém Vám umožňuje neobmedzený vklad aj na niekoľko mesiacov dopredu vďaka prenosu kreditu do ďalších mesiacov. Platby však treba realizovať načas, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, mesiac vopred, (v prípade presnej platby na mesiac), aby stihli prísť peniaze na účet školskej jedálne.

      

     Ak sa chcete vyhnúť mesačnému prepočítavaniu výšky platby, základný predpis je

     napr. I. stupeň max. 22 x 1,21 € = 26,62 € +8 €   režijný poplatok = 34,62 €,

               II. stupeň max. 22 x 1,30 € = 28,60 € +8 € režijný poplatok = 36,60 €

      

     v prípade diétneho stravovania :

              I. stupeň max. 22 x 1,46 € = 32,12 € +8 €   režijný poplatok= 40,12 €,

              II. stupeň max. 22 x 1,56 € = 34,32 € +8 € režijný poplatok = 42,32 €,

      

     Prípadný preplatok sa Vám prenesie do ďalšieho mesiaca.

      

     Prihlasovanie stravy

      

     Na obedy stravníkov automaticky prihlasuje vedúca ŠJ.

     Stravník sa môže odhlásiť z obeda cez terminál umiestnený v ŠJ (postup vysvetlený a umiestnený nad terminálom – v čase od 7:00 – 14:00 deň vopred alebo v odôvodnenom prípade  v deň odobratia stravy cez portál eskoly, alebo telefonicky do 7,30 hod. na tel.čísle ŠJ: 048/4126134.


     Odhlasovanie z obeda je možné aj cez portál https://www.eskoly.sk/ - kde zadáte prihlasovacie meno a heslo konkrétneho stravníka – heslo si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ.

      

     Strava je prihlásená zaškrtnutím   , zrušením symbolu stravu odhlásite.

      

     V prípade potreby kontaktujte vedúcu ŠJ na tel. čísle 048/4126134.

      

  • Prihlásenie