• Všeobecné podmienky

    • S účinnosťou od 01. 05. 2023 sa Všeobecne záväzným nariadením Mesta Banská Bystrica č. 5/2023 mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni.

      

     V súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR je výška príspevku pre rôzne vekové skupiny nasledovná:

      

     Veková kategória

     Nákup potravín

     Dotácia na podporu k stravovacím návykom

     Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov

     Úhrada

     zákonného zástupcu

     stravník ZŠ I. stupeň a II. stupeň s dotáciou

     1,7 €
     1,9 €

     1,70 €
     1,90 €

     0,8 € / 1 obed

     0,8 €/1 obed

     stravník ZŠ I. stupeň 
     bez dotácie

     1,7 €

      

     0,8 € / 1 obed

     2,5 €/1 obed

     stravník ZŠ II. Stupeň
     bez dotácie

     1,9 €

      

     0,8 € / 1 obed

     2,7 €/1 obed

     stravník ZŠ diéta -
     I. stupeň a II.stupeň s dotáciou

     2 €
     2,20 €

     2 €
     2,20 €

     0,8 € / 1 obed

     0,8 €/1 obed

     stravník ZŠ diéta-
     I. stupeň

     2 €

      

     0,8 € / 1 obed

     2,8 €/1 obed

     stravník ZŠ diéta –
     II. stupeň

     2,2 €

      

     0,8 € / 1 obed

     3 €/1 obed

     Dospelá osoba

     2,4 €

      

     2,7 € / 1 obed

     5,1 €/1 obed

      

     Veková skupina stravníkov

     Desiata

     Obed

     Olovrant

     Dotácia na podporu k stravovacím návykom

     Úhrada

     zákonného zástupcu

     Stravník MŠ s dotáciou

     0,5 €

     1,2 €

     0,4 €

     1,40€

     0,70€

     stravník MŠ

     0,5€

     1,2€

     0,4€

      

     2,10€

     stravník MŠ – diéta s dotáciou

     0,6€

     1,4€

     0,5€

     1,40 €

     1,10 €

     stravník MŠ –diéta

     0,6€

     1,4€

     0,5€

      

     2,5€

      

     Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov 

      

     stravník MŠ

      

     9 € / paušál

      

      

     Dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu a odobralo stravu.

     V prípade neprítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese je zákonný zástupca povinný dieťa zo stravy odhlásiť, inak je povinný uhradiť stravné v plnej výške.

     O poberanie dotácie je potrebné písomne požiadať.

      

     Výdaj obedov

     Obedy sa vydávajú v čase od 11:30 – 13:30 hod.
     Obed je možné vydať len na čip, ktorý si vyzdvihnete u vedúcej ŠJ.

     Záloha za čip: 2,- €

     Záloha za čip bude vrátená pri odovzdaní čipu.

     V prípade straty je stravník povinný zakúpiť si nový čip.

      

     Platba za stravu

      

     • Platbu za stravu je potrebné uskutočniť prevodom na účet ŠJ SK8575000000004017177468
      do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci.
     • Ak bude úhrada uskutočnená neskôr, stravník nemusí byť prihlásený na stravu od 1. dňa v mesiaci.Stravník bude prihlásený na obed až dňom pripísania platby na účet ŠJ.
     • Pri platbe prosím uvádzať do poznámky meno, priezvisko a triedu dieťaťa.

     Sumu na úhradu vypočítate počtom školských dní konkrétneho mesiaca vynásobeného cenou obeda. Systém Vám umožňuje neobmedzený vklad aj na niekoľko mesiacov dopredu vďaka prenosu kreditu do ďalších mesiacov. Platby však treba realizovať načas, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, mesiac vopred, (v prípade presnej platby na mesiac), aby stihli prísť peniaze na účet školskej jedálne. Prípadný preplatok sa Vám prenesie do ďalšieho mesiaca.

      

     Prihlasovanie stravy

      

     Na obedy stravníkov automaticky prihlasuje vedúca ŠJ.

     Stravník sa môže odhlásiť z obeda cez terminál umiestnený v ŠJ (postup vysvetlený a umiestnený nad terminálom – v čase od 7:00 – 14:00 deň vopred alebo v odôvodnenom prípade  v deň odobratia stravy cez portál eskoly, alebo telefonicky do 7,30 hod. na tel.čísle ŠJ: 048/4126134.


     Odhlasovanie z obeda je možné aj cez portál https://www.eskoly.sk/ - kde zadáte prihlasovacie meno a heslo konkrétneho stravníka – heslo si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ.

      

     Strava je prihlásená zaškrtnutím   , zrušením symbolu stravu odhlásite.

      

     V prípade potreby kontaktujte vedúcu ŠJ na tel. čísle 048/4126134.

      

  • Prihlásenie