• Všeobecné podmienky

    • S účinnosťou od 01.01.2023 sa Všeobecne záväzným nariadením Mesta Banská Bystrica č. 15/2022 mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni.

      

     V súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR je výška príspevku pre rôzne vekové skupiny nasledovná:

      

     Veková Kategória Nákup potravín

     Príspevok na
     čiastočnú úhradu
     režijných nákladov

     Úhrada
     zákonného zástupcu
     stravník ZŠ I. stupeň 1,7 0,8 € / 1 obed 2,5
     stravník ZŠ II. stupeň 1,9 0,8 € / 1 obed 2,7
     stravník ZŠ - diéta I. stupeň 2 0,8 € / 1 obed 2,8
     stravník ZŠ - diéta II. stupeň 2,2 0,8 € / 1 obed 3
     Dospelá osoba 2,4 2,7 € / 1 obed 5,1

      

      

     Veková skupina stravníkov Desiata Obed Olovrant Nákup potravín
     stravník MŠ 0,5 1,2 0,4 2,1
     stravník MŠ - diéta 0,6 1,4 0,5 2,5

     Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov 

     stravník MŠ 9 € / paušál

      

     Výdaj obedov

      

     Obedy sa vydávajú v čase od 11:30 – 13:30 hod.

      

     Obed je možné vydať len na čip, ktorý si vyzdvihnete u vedúcej ŠJ.

     Záloha za čip: 2,- €

     Záloha za čip bude vrátená pri odovzdaní čipu.

     V prípade straty je stravník povinný zakúpiť si nový čip.

      

     Platba za stravu

      

     • Platbu za stravu je potrebné uskutočniť prevodom na účet ŠJ SK8575000000004017177468,
     • do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci.
     • Pri platbe prosím uvádzať do poznámky meno, priezvisko a triedu dieťaťa.
     • Stravník bude prihlásený na obed až dňom pripísania platby na účet ŠJ.
     • Ak bude úhrada uskutočnená neskôr, stravník nemusí byť prihlásený na stravu od 1. dňa v mesiaci.

      

     Sumu na úhradu vypočítate počtom školských dní konkrétneho mesiaca vynásobeného cenou obeda. Systém Vám umožňuje neobmedzený vklad aj na niekoľko mesiacov dopredu vďaka prenosu kreditu do ďalších mesiacov. Platby však treba realizovať načas, najneskôr do 25. dňa v mesiaci, mesiac vopred, (v prípade presnej platby na mesiac), aby stihli prísť peniaze na účet školskej jedálne.

      

     Ak sa chcete vyhnúť mesačnému prepočítavaniu výšky platby, základný predpis je

     napr. I. stupeň max. 22 x 2,50 € = 55,00 €,

               II. stupeň max. 22 x 2,70 € = 59,40 €

      

     v prípade diétneho stravovania :

              I. stupeň max. 22 x 2,80 € = 61,60 €,

              II. stupeň max. 22 x 3,00 € = 66,00 €,

      

     Prípadný preplatok sa Vám prenesie do ďalšieho mesiaca.

      

     Prihlasovanie stravy

      

     Na obedy stravníkov automaticky prihlasuje vedúca ŠJ.

     Stravník sa môže odhlásiť z obeda cez terminál umiestnený v ŠJ (postup vysvetlený a umiestnený nad terminálom – v čase od 7:00 – 14:00 deň vopred alebo v odôvodnenom prípade  v deň odobratia stravy cez portál eskoly, alebo telefonicky do 7,30 hod. na tel.čísle ŠJ: 048/4126134.


     Odhlasovanie z obeda je možné aj cez portál https://www.eskoly.sk/ - kde zadáte prihlasovacie meno a heslo konkrétneho stravníka – heslo si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ.

      

     Strava je prihlásená zaškrtnutím   , zrušením symbolu stravu odhlásite.

      

     V prípade potreby kontaktujte vedúcu ŠJ na tel. čísle 048/4126134.

      

  • Prihlásenie