• Zápis detí do materskej školy

    • Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v našej MŠ na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 18. mája 2020. 

     Osobné podávanie žiadostí  
     pri dodržaní hygienicko-epidemiologických  opatrení, je možné dňa 18. 5. 2020  od 8.00 do 14.00 hod. bez osobnej prítomnosti detí na sekretariáte školy.
     Prineste so sebou vyplnenú a podpísanú

     1. žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie,
     2. požiadavku na zabezpečenie diétneho stravovania dieťaťa v materskej škole (pokiaľ ho potrebuje).

     Všetky potrebné tlačivá si môžete stiahnuť tu.
     Tlačivá vo Worde pre elektronické vyplnenie nájdete tu.

     Pri zápise zákonný zástupca predloží k nahliadnutiu svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

     Vyplnenie elektronickej žiadosti
     nachádzajúcej sa na www stránke školy je možné v termíne od 30. apríla 2020 do 14.mája 2020.
     Vedenie školy so zákonným zástupcom dieťaťa telefonicky dohodne termín podpísania žiadosti. Pri podpise žiadosti je potrebné predložiť k nahliadnutiu občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

     Žiadosti nepodpísané zákonným zástupcom dieťaťa nebudú akceptované.
     Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa pri podávaní žiadostí nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt v materskej škole.

     Do MŠ budú prijímané deti v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. a v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.
     Na predprimárne vzdelávanie bude prednostne prijaté dieťa:

     • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,  
     • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,  
     • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

     Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotnítva SR sa z dôvodu šírenia koronavírusu dni otvorených dverí a informačné dni pre rodičov pred zápisom neuskutočnia.

  • Prihlásenie