• Zápis detí do materskej školy

    • ziadost_na_dietne_stravovanie.pdf

     Zápis detí do materskej školy

     Elektronické podávanie žiadostí

     je možné od 01. mája 2023 do 31. mája 2023 prostredníctvom elektronického formulára umiestneného na www stránke školy. Formulár bude prístupný od 1. do 31. mája 2023.

     Následne budú zákonní zástupcovia dieťaťa telefonicky kontaktovaní, a bude s nimi dohodnutý termín na:

     a)  podpísanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, (škola si žiadosť stiahne  a vytlačí z elektronického 

          formulára), žiadosť podpisujú obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa.

     b)  doručenie potvrdenia od lekára o zdravotnom stave dieťaťa;
     c)  predloženie požiadavky na zabezpečenie diétneho stravovania dieťaťa v ma
     terskej škole (pokiaľ ho dieťa potrebuje).

     Zároveň predložíte k nahliadnutiu občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

     Potrebné tlačivá nájdete tu:

     Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (docx)  

     Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (pdf)

     Požiadavka na zabezpečenie dietného stravovania (docx)

     Požiadavka na zabezpečenie dietného stravovania (pdf)

     Doručovanie písomnosti (docx)

     Doručovanie písomnosti (pdf)

       

      Osobné podávanie žiadostí  

     je možné   2. a  3. mája 2023 od 8.00 do 16.00 hod. na sekretariáte školy.

     So sebou treba priniesť vyplnenú a obidvomi zákonnými zástupcami dieťaťa podpísanú

     a)  žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie,

     b) potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa,
     c) požiadavku na zabezpečenie diétneho stravovania dieťaťa v materskej škole .

     Zároveň predložíte k nahliadnutiu občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.


     Všetky potrebné tlačivá k osobnému podávaniu žiadostí nájdete tu:

     Potrebné tlačivá k žiadosti na predprimárne vzdelávanie (docx)

     Potrebné tlačivá na predprimárne vzdelávanie (pdf)

     Doručovanie písomnosti (docx)

     Doručovanie písomnosti (pdf)


     Do materskej školy bude prednostne prijaté dieťa:

     1. ktoré nastupuje na povinné predprimárne vzdelávanie, v prípade veľkého záujmu budú uprednostňované deti zo 

         spádovej  oblasti materskej školy,

     2. dieťa, ktoré má v našej materskej alebo základnej škole súrodenca,

     3. dieťa bývajúce v spádovej oblasti školy.


     Rozhodnutia o prijatí / neprijatí dieťa budú vydávané až po ukončení zápisu v mesiaci jún 2023.


     Neúplné žiadosti a žiadosti nepodpísané obidvomi zákonnými zástupcami dieťaťa

     nebudú akceptované.


     Povinné predprimárne vzdelávanie

     Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023 je predprimárne vzdelávanie povinné.

     Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, teda v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme, ak má dostatok kapacít. Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.  Spádové materské školy sú určené VZN mesta Banská Bystrica č. 9/2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.


     Do MŠ budú prijímané deti v súlade s § 59, 59a) zákona č. 245/2008 Z.z. a v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov.                                                                    

                                                                          


  • Prihlásenie