• Profil školy

    •  

     ZŠ s MŠ Jána Bakossa sa zameriava na:

     • vyučovanie anglického jazyka (posilnenie týždenného počtu hodín, týždeň s anglickým lektorom);
     • vyučovanie ďalších cudzích jazykov (nemecký jazyk, ruský jazyk);
     • podporu žiakov s individuálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.

      

     Podporujeme rozvíjanie talentu žiakov ich účasťou v predmetových olympiádach a súťažiach (matematická, geografická, fyzikálna, chemická, biologická, olympiády v cudzích jazykoch).

     Snažíme sa, aby sa žiaci pravidelne venovali športu. Preto ich zapájame do športových súťaží a aktivít. Pravidelne organizujeme plavecký a korčuliarsky výcvik na 1. stupni a plavecký a lyžiarsky výcvik na 2. stupni ZŠ.

     Na prvom stupni pravidelne organizujeme pobyty žiakov v škole v prírode.

     Škola je zapojená do projektov Zelená škola, Škola podporujúca zdravie a IT Akadémia.

     Žiakom poskytujeme bohatú krúžkovú činnosť možnosťou výberu z 20 záujmových krúžkov.

     Škola má vlastnú školskú knižnicu, v rámci ktorej realizuje aktivity podporujúce čitateľskú gramotnosť.       

     V spolupráci s Literárno-hudobným múzeom v Banskej Bystrici organizuje celoslovenskú súťaž Galéria talentov. 

     Žiakov vzdelávame  pre život -  organizujeme tvorivé dielne, malú vedeckú konferenciu, besedy pre žiakov na rôzne témy. Vzhľadom na dobrú polohu školy v centre mesta, vzdelávanie často prebieha v historických budovách Stredoslovenského múzea - Turzovom a Matejovom dome.

  • Prihlásenie