• Usmernenie k poplatkom za MŠ

    • 1. Zákonný zástupca uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica mesačne sumou vo výške 32,00 €, podľa VZN Mesta Banská Bystrica
     č. 15/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
     Banská Bystrica, platným od 1.1.2023.
     Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci.
     Predškoláci príspevok neuhrádzajú. 

     2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza v prípadoch stanovených zákonom.
     V prípade, ak je zákonný zástupca dieťaťa členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitého predpisu, predloží zriaďovateľovi prostredníctvom riaditeľa materskej školy písomnú žiadosť o neuhrádzanie príspevku a potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní pomoci v hmotnej núdzi.

     3. Príspevok v materskej škole môže zriaďovateľ znížiť o 50 % zo stanovenej výšky príspevku v prípade, ak zákonný zástupca o to zriaďovateľa písomne požiada prostredníctvom riaditeľa materskej školy a priloží potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o posúdení príjmu, z ktorého vyplýva, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima určenej podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     4. Príspevok v materskej škole môže zriaďovateľ odpustiť za dieťa:

     a) ktoré viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní nie je spôsobilé zo zdravotných dôvodov navštevovať materskú školu a ak o to zákonný zástupca písomne požiada. Dlhodobé prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy, zákonný zástupca dieťaťa bezodkladne oznámi materskej škole.
     O odpustenie príspevku požiada zákonný zástupca zriaďovateľa prostredníctvom riaditeľa materskej školy na základe písomnej žiadosti, ktorej prílohou bude lekárske potvrdenie o skutočnosti, že dieťa nie je spôsobilé zo zdravotných dôvodov navštevovať materskú školu viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Žiadosť o odpustenie príspevku musí byť podaná najneskôr do 5 kalendárnych dní od opätovného nástupu dieťaťa do materskej školy,
     b) ktoré nebude dochádzať do materskej školy v čase letných prázdnin v mesiacoch júl a/alebo august a ak o to zákonný zástupca písomne požiada. O odpustenie príspevku požiada zákonný zástupca zriaďovateľa prostredníctvom riaditeľa materskej školy na základe písomnej žiadosti najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka,
     c) v prípade, ak je dieťa záväzne prihlásené na dochádzku do materskej školy počas letných prázdnin v mesiacoch júl a/alebo august a do materskej školy vôbec nenastúpi, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza plnú výšku príspevku za daný mesiac bez nároku na vrátenie príspevku. To neplatí, ak dieťa do materskej školy nenastúpi zo zdravotných dôvodov na základe lekárskeho potvrdenia, ktoré zákonný zástupca predloží riaditeľke materskej školy najneskôr do 5. septembra príslušného kalendárneho roka.

     Spôsob úhrady príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ (tzv. rodičovský príspevok)
     je možné realizovať len bezhotovostným stykom
     .

     Platba sa realizuje na účet IBAN: SK33 7500 0000 0040 1717 7337 s variabilným symbolom mesiac/rok (napr. 04/2019). Do textu je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

      

      

  • Prihlásenie