• Usmernenie k poplatkom za MŠ

    • 1. Zákonný zástupca dieťaťa na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo sociálnej udalosti môže požiadať Mesto Banská Bystrica o mimoriadnu dávku na pomoc občanovi v zmysle § 6 ods. 2 písm. f) Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 19/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom Mesta Banská Bystrica v platnom znení.2.

     2. Zákonný zástupca uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica mesačne sumou vo výške 16,00 €. Predškoláci príspevok neuhrádzajú. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý záväzne prihlási dieťa na prázdninovú činnosť je povinný uhradiť príspevok do 10. júna príslušného roka.

     3. Zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada riaditeľku príslušnej materskej školy o vrátenie príspevku za prázdninovú činnosť len v prípade, ak dieťa nenastúpilo na prázdninovú činnosť zo zdravotných dôvodov a po predložení lekárskeho potvrdenia do 30. septembra príslušného roka.

     4. Zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada riaditeľku príslušnej materskej školy o vrátenie príspevku v prípade prerušenia dochádzky do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov najneskôr do 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikol nárok na vrátenie uhradeného príspevku.       

     Spôsob úhrady príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ (tzv. rodičovský príspevok) je možné realizovať len bezhotovostným stykom, ideálne trvalým príkazom v peňažnom ústave na 10 mesiacov – september – jún vždy do 10. dňa kalendárneho mesiaca.

     Platba sa realizuje na účet IBAN: SK33 7500 0000 0040 1717 7337 s variabilným symbolom mesiac/rok (napr. 04/2019). Do textu je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

      

  • Prihlásenie