• Školský vzdelávací program

    • ŠkVP: „Krok za krokom do života“

     Vízia MŠ: „Škola, v ktorej sa učia spokojné deti“.

     Poslanie MŠ: Prostredníctvom tvorivo humanistickej výchovy rozvíjať osobnostné kvality dieťaťa

                               v poznaní seba samého, sveta ľudí, prírody a kultúry.

     Hlavný cieľ školy: Rozvoj elementárnych základov kompetencií dieťaťa  potrebných pre vstup do ZŠ,

                                       rozvoj jeho individuality a jedinečnosti.

     Čiastkové ciele:

     •   rozvíjať a podporovať jedinečnosť dieťaťa, jeho zdravé sebavedomie a sebaistotu,
     •   rozvíjať a podporovať schopnosti dieťaťa a kooperovať v skupine,
     •   rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom,
     •   utvárať a rozvíjať u detí environmentálne cítenie a správanie,
     •   podporovať a rozvíjať nadanie a záujmy každého dieťaťa,
     •   rozvíjať digitálnu gramotnosť detí,
     •   utvárať a rozvíjať u detí úctu a vzťah k ľudovým zvykom a tradíciám,
     •   rozvíjať a podporovať u detí toleranciu, poznanie a rešpektovanie rozličných kultúr,
     •   pripraviť dieťa na vstup do základnej školy a podporiť vzťah dieťaťa                                                  

                  k získavaniu nových poznatkov.

     .

  • Prihlásenie