• Školský vzdelávací program

    • ŠkVP: „Krok za krokom do života“

     Vízia MŠ: „Šťastné dieťa, ktoré je pripravené na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti“.

     Poslanie MŠ: Prostredníctvom tvorivo humanistickej výchovy rozvíjať osobnostné kvality dieťaťa v poznaní seba samého, sveta ľudí, prírody a kultúry.

     Hlavný cieľ školy: Rozvoj elementárnych základov kompetencií dieťaťa  potrebných pre vstup do ZŠ, rozvoj jeho individuality a jedinečnosti.

     Čiastkové ciele:

     -         Rozvíjať a podporovať jedinečnosť dieťaťa, jeh zdravé sebavedomie a sebaistotu

     -         Rozvíjať a podporovať schopnosti dieťaťa a kooperovať v skupine

     -         Rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom

     -         Utvárať a rozvíjať u detí environmentálne cítenie a správanie

     -         Podporovať a rozvíjať nadanie a záujmy každého dieťaťa

     -         Rozvíjať digitálnu gramotnosť detí

     -         Pripraviť dieťa na vstup do základnej školy a podporiť vzťah dieťaťa k získavaniu nových poznatkov

     -         Utvárať a rozvíjať u detí úctu a vzťah k ľudovým zvykom a tradíciám

     -         Rozvíjať a podporovať u detí toleranciu, poznanie a rešpektovanie rozličných kultúr

  • Prihlásenie