• Usmernenie k poplatkom za ŠJ

    • Spôsob úhrady príspevku na stravovanie dieťaťa v MŠ a príspevku na stravovanie zamestnancov MŠ a ŠJ pri MŠ Bakossova 5, Banská Bystrica je možné realizovať len bezhotovostným stykom vždy vopred do 25. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

     Príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v materskej škole stravuje je v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí v školských jedálňach pri materských školách č. 12/2019 určený nasledovne:

      Pri poldennom stravovaní je suma znížená o cenu olovrantu.

     Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa mesačne uhrádza paušálnou čiastkou 4,50 €.

     Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy, zamestnanci MŠ, ŠJ pri MŠ a iné fyzické osoby, uhrádzajú výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR).

     ODHLASOVANIE  DETÍ  ZO  STRAVY:

     Dieťa je možné odhlásiť zo stravy vždy do 7:30 hodiny ráno na príslušný deň.

     Odhlasovanie na pondelok a po sviatku je do 7:30 hodiny.

     Zo stravy sa odhlasuje telefonicky na číslo telefónu 048/4126134 alebo do zošitov v šatniach detí deň dopredu, najneskôr ráno do 7:30 hodiny, v prípade, že sa zo stravy neodhlásite môžete si prísť pre obed s obedárom od 11:30 do 12:00 hodiny. Pokiaľ si pre obed neprídete, bude vydaný na dupľu.

                                                                                                                                           
     Zmeny  v stravovaní z celodennej na poldennú a opačne sa vykonávajú len k 1. dňu v mesiaci po dohode s vedúcou školskej jedálne.

     Platbu za stravu a réžiu v MŠ realizujte na číslo účtu SK8575000000004017177468. Nezabudnite pri platbe uviesť určený variabilný symbol a do správy pre prijímateľa meno a priezvisko dieťaťa.
      

  • Prihlásenie