• Zápis detí do materskej školy

    • Vzhľadom na vzniknutú situáciu sa zápis nebude konať v pôvodnom termíne. Ďalšie informácie vám včas poskytneme. 

     Na zápis si so sebou prineste vyplnené nasledovné tlačivá:
     1. žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie,
     2. potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa,
     3. požiadavku na zabezpečenie diétneho stravovania dieťaťa v materskej škole (pokiaľ ho potrebuje).

      

     Všetky potrebné tlačivá si môžete stiahnuť tu.
     Tlačivá vo Worde pre elektronické vyplnenie nájdete tu.

     Vyplnené a podpísané tlačivá odovzdá zákonný zástupca v čase zápisu na riaditeľstve školy. Pri zápise zákonný zástupca predloží k nahliadnutiu svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
     Zapísané bude len dieťa, ktorého zákonný zástupca predloží v čase zápisu vyplnené všetky predpísané tlačivá.
     Do MŠ budú prijímané deti v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. a v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.

      

     Na predprimárne vzdelávanie bude prednostne prijaté dieťa:

     • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,  
     • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,  
     • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

      

     Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotnítva SR sa z dôvodu šírenia koronavírusu dni otvorených dverí a informačné dni pre rodičov pred zápisom neuskutočnia.

  • Prihlásenie