• Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • Zápis do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica sa bude konať v dňoch 7. apríla 2021 v čase od 13.00 do 18. 00 hod. a 8. apríla 2021 v čase od 8.00 do 17.00 hod.

       

      Na zápis prídu osobne obidvaja rodičia /zákonní zástupcovia dieťaťa.
      Dieťa je možné zapísať aj elektronicky cez formulár, nachádzajúci sa na web stránke školy. Formulár bude sprístupnený od 1. apríla 2021. Elektronické vyplnenie formulára nie je postačujúce, na zápis sa treba dostaviť osobne.

      V deň zápisu treba doniesť vyplnený, vytlačený a podpísaný formulár, ktorý musí byť  podpísaný obidvomi rodičmi/zákonnými zástupcami dieťaťa. Vyplnený formulár je možné vytlačiť aj priamo pri zápise v škole.

      V prípade, že na zápis donesiete vytlačený formulár, podpísaný obidvomi zákonnými zástupcami dieťaťa, stačí, ak na zápis príde len jeden zákonný zástupca dieťaťa.
      Na zápis treba doniesť:      
      - preukaz totožnosti rodiča /zákonného zástupcu,
      - rodný list dieťaťa.
       

      Do 1. ročníka ZŠ musí byť zapísané aj dieťa, ktorého zákonný zástupca požiadal riaditeľa MŠ o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Zákonný zástupca dieťaťa dodatočne doloží príslušné rozhodnutie vydané riaditeľom MŠ.

      Zapísaní môžu byť všetci predškoláci, ktorých rodičia/zákonní zástupcovia o to prejavia záujem. Prednostne však budú do 1. ročníka prijatí žiaci, ktorí majú trvalý pobyt v školskom obvode školy.  
      Školské obvody sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Banská Bystrica
      č. 4/2018 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.
      Dieťa, ktoré malo odloženú povinnú školskú dochádzku sa musí opätovne zapísať do prvého ročníka.

      O odklad povinnej školskej dochádzky už zákonní zástupcovia nežiadajú pri zápise do ZŠ.
      V prípade, že dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť, treba požiadať riaditeľstvo materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, o pokračovanie v plnení predprimárneho vzdelávania. K žiadosti sa prikladá:

      - písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
      - písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
      - informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa.

     • Svetový deň vody

     • Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Má pre človeka nesmierny význam. 22.marca sme si aj my pripomenuli dôležitosť tejto vzácnej tekutiny. Rôznymi zaujímavými aktivitami si deti utvrdzovali a rozvíjali poznatky o vode.

    • Aktualizácia informácii k vzdelávaniu
     • Aktualizácia informácii k vzdelávaniu

     • Prečítajte si informácie k vzdelávaniu žiakov od 8.3.2021. Vpravo nájdete aj nové tlačivá čestných vyhlásení.

      Materská škola

      Prevádzka MŠ pokračuje prezenčnou formou "prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce".

      Pri nástupe dieťaťa do MŠ je rodič povinný predložiť vyplnené čestné vyhlásenie - tlačivo nájdete vpravo. Tlačivo môžete vyplniť aj pri príchode do školy.

      __________________________________________________________

      Základná škola – 2. stupeň

      Žiaci 2. stupňa ZŠ pokračujú v dištančnej forme vyučovania.

      Základná škola – 1. stupeň

      Prevádzka 1. stupňa ZŠ pokračuje prezenčnou formou "prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu".

      Pri nástupe žiaka do ZŠ je rodič povinný predložiť vyplnené čestné vyhlásenie - tlačivo nájdete vpravo. Tlačivo môžete vyplniť aj pri príchode do školy.

      V prípade, že sa žiak 1. stupňa nezúčastňuje prezenčného vyučovania, škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu. Zákonní zástupcovia žiaka sú povinní kontaktovať sa s vyučujúcimi ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak zákonní zástupcovia neurobia v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy je povinný kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.

      _________________________________________________________

      Vzdelávanie je možné len za podmienky absolvovania antigénového/PCR testu jedného z rodičov žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti. Výsledok testu musí byť negatívny a nemôže byť starší ako 7 dní. Netestujú sa zákonní zástupcovia, ktorí spĺňajú výnimky vyhlášky ÚVZ SR č. 14/2021.

      Na testovanie môžete v Banskej Bystrici využiť niektoré zo súkromných mobilných odberových miest, ich zoznam nájdete tu:  https://www.health.gov.sk/?ag-momV školách sa testovať nebude.

   • Prihlásenie