• Zverejnili sme výsledky Galérie talentov 2021
     • Zverejnili sme výsledky Galérie talentov 2021

     • Naša ZŠ s MŠ  v spolupráci s Literárnym a hudobným múzeom pri ŠVK v Banskej Bystrici zorganizovala v apríli tohto roku už 10. ročník celoslovenskej súťaže Galéria talentov - literárna, výtvarná, fotografická, spevácka a hudobná súťaž pre deti základných škôl a osemročných gymnázií.

      Vyhodnotenie súťaže nájdete na tejto stránke.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Základná škola s MŠ Jána Bakossa organizuje zber papiera (okrem kartónov) v termíne od 3.5.2021 – 14.5.2021.

      Za prinesený papier už vopred ďakujeme.

    • Oznam rodičom
     • Oznam rodičom

     • Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa s účinnosťou od 12. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v materských školách a základných školách na prvom stupni pre všetkých žiakov.

      Aj naďalej podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu.

      Zákonný zástupca žiaka, ktorý sa neotestuje, je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVaR SR s hlásením o jej zanedbávaní.

      Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa predchádzajúceho odseku, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

      Škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu.

      Ďalšie informácie budú prezentované v médiách  v pondelok 12. apríla 2021, kedy ministerstvo školstva oznámi, ako budú fungovať školy od 19. apríla 2021.

   • Prihlásenie