• Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • A je to tu - výsledky, diplomy a darčeky súťaže Všetkovedko dorazili aj ku nám. Žiakov potešili a nás tiež, pretože máme žiakov, čo sa neboja popasovať so zaujímavými úlohami.

      Fotografie nájdete vo fotogalérii.

    • Expert geniality show
     • Expert geniality show

     • Napriek náročnej situácii sme v spolupráci našej školy s neziskovou organizáciou Talentída dali šancu našim žiakom ukázať, že sú Experti a neboja sa „pohnúť“ rozumom. Za dodržania hygienických opatrení súťažili 13.mája 2021 žiaci 5.,6.a 9.ročníka v súťaži Expert geniality show.

      Fotografie nájdete vo fotogalérii.

    • Pozvánka na výstavu
     • Pozvánka na výstavu

     • Pozývame Vás na výstavu prác 10. ročníka celoslovenskej súťaže Galéria talentov. Výstava sa nachádza v budove Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici na II. poschodí (pred Galériou v podkroví).

      Pozvánku nájdete tu.

    • Školská dochádzka od 3. 5. 2021
     • Školská dochádzka od 3. 5. 2021

     • Od 3. 5. 2021 nie je podmienkou nástupu žiaka na prezenčné vyučovanie preukázanie sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19.

      Školského vyučovania sa môžu prezenčne zúčastňovať všetci žiaci školy bez podmienok.

      Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá triednemu učiteľovi Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tlačivo nájdete v stĺpci vpravo.

      PRERUŠENIE VYUČOVANIA:

      Spustený je stále školský semafor, podľa ktorého, pokiaľ sa objaví v triede alebo škole pozitívny prípad, môže ju regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa uzatvoriť.

      Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditeľka školy zabezpečí pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie, ak to prevádzkové možnosti školy dovolia.

    • Zverejnili sme výsledky Galérie talentov 2021
     • Zverejnili sme výsledky Galérie talentov 2021

     • Naša ZŠ s MŠ  v spolupráci s Literárnym a hudobným múzeom pri ŠVK v Banskej Bystrici zorganizovala v apríli tohto roku už 10. ročník celoslovenskej súťaže Galéria talentov - literárna, výtvarná, fotografická, spevácka a hudobná súťaž pre deti základných škôl a osemročných gymnázií.

      Vyhodnotenie súťaže nájdete na tejto stránke.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Základná škola s MŠ Jána Bakossa organizuje zber papiera (okrem kartónov) v termíne od 3.5.2021 – 14.5.2021.

      Za prinesený papier už vopred ďakujeme.

    • Oznam rodičom
     • Oznam rodičom

     • Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa s účinnosťou od 12. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v materských školách a základných školách na prvom stupni pre všetkých žiakov.

      Aj naďalej podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu.

      Zákonný zástupca žiaka, ktorý sa neotestuje, je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVaR SR s hlásením o jej zanedbávaní.

      Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa predchádzajúceho odseku, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

      Škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu.

      Ďalšie informácie budú prezentované v médiách  v pondelok 12. apríla 2021, kedy ministerstvo školstva oznámi, ako budú fungovať školy od 19. apríla 2021.

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • Zápis do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica sa bude konať v dňoch 7. apríla 2021 v čase od 13.00 do 18. 00 hod. a 8. apríla 2021 v čase od 8.00 do 17.00 hod.

       

      Na zápis prídu osobne obidvaja rodičia /zákonní zástupcovia dieťaťa.
      Dieťa je možné zapísať aj elektronicky cez formulár, nachádzajúci sa na web stránke školy. Formulár bude sprístupnený od 1. apríla 2021. Elektronické vyplnenie formulára nie je postačujúce, na zápis sa treba dostaviť osobne.

      V deň zápisu treba doniesť vyplnený, vytlačený a podpísaný formulár, ktorý musí byť  podpísaný obidvomi rodičmi/zákonnými zástupcami dieťaťa. Vyplnený formulár je možné vytlačiť aj priamo pri zápise v škole.

      V prípade, že na zápis donesiete vytlačený formulár, podpísaný obidvomi zákonnými zástupcami dieťaťa, stačí, ak na zápis príde len jeden zákonný zástupca dieťaťa.
      Na zápis treba doniesť:      
      - preukaz totožnosti rodiča /zákonného zástupcu,
      - rodný list dieťaťa.
       

      Do 1. ročníka ZŠ musí byť zapísané aj dieťa, ktorého zákonný zástupca požiadal riaditeľa MŠ o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Zákonný zástupca dieťaťa dodatočne doloží príslušné rozhodnutie vydané riaditeľom MŠ.

      Zapísaní môžu byť všetci predškoláci, ktorých rodičia/zákonní zástupcovia o to prejavia záujem. Prednostne však budú do 1. ročníka prijatí žiaci, ktorí majú trvalý pobyt v školskom obvode školy.  
      Školské obvody sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Banská Bystrica
      č. 4/2018 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.
      Dieťa, ktoré malo odloženú povinnú školskú dochádzku sa musí opätovne zapísať do prvého ročníka.

      O odklad povinnej školskej dochádzky už zákonní zástupcovia nežiadajú pri zápise do ZŠ.
      V prípade, že dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť, treba požiadať riaditeľstvo materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, o pokračovanie v plnení predprimárneho vzdelávania. K žiadosti sa prikladá:

      - písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
      - písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
      - informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa.

  • Prihlásenie