• Konečne s micro:bitmi
     • Konečne s micro:bitmi

     • Naša škola sa zapojila do projektu Enter vyhláseného Nadačným fondom Telecom pri Nadácii Pontis. Z takto získaných finančných prostriedkov sme zakúpili sady micro:bitov a robotíkov Ring:bit car pre 15 žiakov, a dve sady rozširujúcich senzorov. Pri dištančnej výuke sme micro:bity programovali prostredníctvom MakeCode od Microsoftu, ale samotné micro:bity sme nepoužívali. Fungovanie programov sme overovali len na simulátoroch.

      Až teraz, po návrate do školy, sme sa konečne zoznámili s micro:bitmi a na hodinách techniky poskladali robotíkov. Teraz si môžeme reálne vyskúšať, ako fungujú naše počítadlá krokov, digitálne kocky i menovky. Tešíme sa na ďalšie hodiny s micro:bitmi.

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • A je to tu - výsledky, diplomy a darčeky súťaže Všetkovedko dorazili aj ku nám. Žiakov potešili a nás tiež, pretože máme žiakov, čo sa neboja popasovať so zaujímavými úlohami.

      Fotografie nájdete vo fotogalérii.

    • Expert geniality show
     • Expert geniality show

     • Napriek náročnej situácii sme v spolupráci našej školy s neziskovou organizáciou Talentída dali šancu našim žiakom ukázať, že sú Experti a neboja sa „pohnúť“ rozumom. Za dodržania hygienických opatrení súťažili 13.mája 2021 žiaci 5.,6.a 9.ročníka v súťaži Expert geniality show.

      Fotografie nájdete vo fotogalérii.

    • Pozvánka na výstavu
     • Pozvánka na výstavu

     • Pozývame Vás na výstavu prác 10. ročníka celoslovenskej súťaže Galéria talentov. Výstava sa nachádza v budove Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici na II. poschodí (pred Galériou v podkroví).

      Pozvánku nájdete tu.

    • Zverejnili sme výsledky Galérie talentov 2021
     • Zverejnili sme výsledky Galérie talentov 2021

     • Naša ZŠ s MŠ  v spolupráci s Literárnym a hudobným múzeom pri ŠVK v Banskej Bystrici zorganizovala v apríli tohto roku už 10. ročník celoslovenskej súťaže Galéria talentov - literárna, výtvarná, fotografická, spevácka a hudobná súťaž pre deti základných škôl a osemročných gymnázií.

      Vyhodnotenie súťaže nájdete na tejto stránke.

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • Zápis do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica sa bude konať v dňoch 7. apríla 2021 v čase od 13.00 do 18. 00 hod. a 8. apríla 2021 v čase od 8.00 do 17.00 hod.

       

      Na zápis prídu osobne obidvaja rodičia /zákonní zástupcovia dieťaťa.
      Dieťa je možné zapísať aj elektronicky cez formulár, nachádzajúci sa na web stránke školy. Formulár bude sprístupnený od 1. apríla 2021. Elektronické vyplnenie formulára nie je postačujúce, na zápis sa treba dostaviť osobne.

      V deň zápisu treba doniesť vyplnený, vytlačený a podpísaný formulár, ktorý musí byť  podpísaný obidvomi rodičmi/zákonnými zástupcami dieťaťa. Vyplnený formulár je možné vytlačiť aj priamo pri zápise v škole.

      V prípade, že na zápis donesiete vytlačený formulár, podpísaný obidvomi zákonnými zástupcami dieťaťa, stačí, ak na zápis príde len jeden zákonný zástupca dieťaťa.
      Na zápis treba doniesť:      
      - preukaz totožnosti rodiča /zákonného zástupcu,
      - rodný list dieťaťa.
       

      Do 1. ročníka ZŠ musí byť zapísané aj dieťa, ktorého zákonný zástupca požiadal riaditeľa MŠ o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Zákonný zástupca dieťaťa dodatočne doloží príslušné rozhodnutie vydané riaditeľom MŠ.

      Zapísaní môžu byť všetci predškoláci, ktorých rodičia/zákonní zástupcovia o to prejavia záujem. Prednostne však budú do 1. ročníka prijatí žiaci, ktorí majú trvalý pobyt v školskom obvode školy.  
      Školské obvody sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Banská Bystrica
      č. 4/2018 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.
      Dieťa, ktoré malo odloženú povinnú školskú dochádzku sa musí opätovne zapísať do prvého ročníka.

      O odklad povinnej školskej dochádzky už zákonní zástupcovia nežiadajú pri zápise do ZŠ.
      V prípade, že dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť, treba požiadať riaditeľstvo materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, o pokračovanie v plnení predprimárneho vzdelávania. K žiadosti sa prikladá:

      - písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
      - písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
      - informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa.

     • Svetový deň vody

     • Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Má pre človeka nesmierny význam. 22.marca sme si aj my pripomenuli dôležitosť tejto vzácnej tekutiny. Rôznymi zaujímavými aktivitami si deti utvrdzovali a rozvíjali poznatky o vode.

  • Prihlásenie